SOUTĚŽ - POVODÍ STRAKONICE, 2023


Anotace


Specifický charakter místa vybraného pro stavbu nového objektu Povodí Vltavy nás v navrhování
vedl poměrně přímou cestou. Lineární uspořádání parcely a obdobné vazby okolí (krajina,
řeka, silnice, okolní zástavba) vybízí k navržení dlouhého a subtilního domu. Tento pak bude
pozitivně vnímám z vyvýšené komunikace, odkud bude nejvíce vnímán míjejícím publikem,
dále pak frázování jeho fasády podporuje vizuální vjem ze stavby. Typologie a rozložení provozů
pak reaguje na místo samé a snaží se vytvořit vhodné a kvalitní životní prostředí. Důležitým
parametrem návrhu může být řešení přilehlého území - tedy budoucí vodní biotop ze stávajícího
slepého ramene Otavy a západní předprostor objektu, který by mohl být využíván jako
rekreační louka s přírodním posezením a ohništěm případně vodní prvkem, edukačním prostorem
atd…

Architektura, urbanismus, krajina


Navrhujeme dlouhý, výrazný dům, svým charakterem úměrně reprezentující instituci, jež jej
bude užívat. Zároveň je jeho hmota adekvátní prostorovým vztahům v území a využívá své
orientace k tomu, aby nabídla vhodné typologické řešení všech požadovaných provozů. Lineární
řešení dvoupodlažního objektu také nabízí možnost umístění krytých stání přímo v hlavní
hmotě stavby, čímž eliminujeme z našeho pohledu nežádoucí živost objemů.
Typologie provozu je striktně oddělena (dle požadavků zadání) na administrativní - přístupnou
také veřejnosti a provozní - která má v území jasně vymezené a veřejnosti nepřístupné prostory.
Velkou devízu návrhu spatřujeme v poměrně velkoryse navržených společných prostorech
stavby, které jsou v souladu se stávajícím trendem navrhování administrativních staveb, kde je
kladen velký důraz na komfortní zónu pracovníků, jejich možnosti při práci měnit prostředí, tempo
práce a při pauzách efektivně relaxovat a získávat tolik potřebnou životní energii. Samotná
typologie provozu je dostačujícím způsobem popsána ve výkresové části návrhu. Za zmínku
však určitě stojí možnost některé techniky užívat areál “ okružním “ způsobem a dále to že jeho
veřejná část není dále oplocena tak aby bylo dosaženo plánovaného neformálního propojení se
západní loukou.
Konstrukční řešení stavby je vzhledem k navrženým provozům jako kombinované - železobetonový
monolitický skelet v přízemí objektu slouží jako základ pro progresivní konstrukci dřevostavby
z masivních panelů kombinovaných s dřevěným skeletem. Materiálové řešení plně
akcentuje konstrukční a dřevo a beton se prolíná celou stavbou jak v exteriéru, tak v interiéru.

Energetická koncepce


Dům bude navržen v souladu se zásadami pasivního domu. Obálka domu bude velice dobře
zateplena na hodnoty součinitelů prostupu tepla U=0,15 W/m2K (= 300 až 400 mm tepelné
izolace). Budou použita dřevěná nebo dřevohliníková okna s izolačním trojsklem. Dostatečný
přísun čerstvého vzduchu a energetické úspory zajistí větrací systém s rekuperací tepla. Zdrojem
tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bude tepelné čerpadlo země/voda. Pro distribuci
tepla bude v objektu použito podlahové topení. Tento systém umožňuje i chlazení prostor v
letním období (pro zvýšení komfortu vnitřního prostředí v průběhu letních veder). Pro eliminaci
rizika přehřívání v letním období budou okna z vnější strany stíněna žaluziemi či jiným posuvným
stíněním.
Na střeše bude umístěn fotovoltaický systém pro výrobu elektřiny. Velikost systému bude
dimenzována na potřeby budovy – zejména na provoz tepelného čerpadla a kanceláří. Odhadujeme
malý systém, který zabere přibližně ¼ plochy střechy (např. kolem 10 až 20 kWp). FV
systém bude umístěn na vegetační střeše, což zvýší jeho účinnost).

Hospodaření s vodou


Plochá střecha domu je řešena jako vegetační. Bude sloužit pro retenci srážkové vody – zachytávání
vody při nárazových deštích a zpomalování odtoku vody na terén a do vodních toků
(snižování rizika povodní). Dále vegetační střecha zamezí vzniku tepelných ostrovů v místě
stavby, čímž sníží i riziko přehřívání domu v letním období.
V objektu budou použity suché pisoáry, které značně redukují spotřebu vody na splachování.
Vzhledem k povaze objektu – kancelářského, kde je spotřeba vody malá (pouze mytí rukou
a splachování, případně 2 osoby v dílnách využívající sprchy), nám nedává smysl zavedení
zpětného využívání dešťové vody v objektu. Protože to vyžaduje zase další technický systém
– nadrž, filtry, čerpadlo, který něco stojí a také se musí servisovat. V tomto smyslu se spíše
klaníme k eliminaci potřeby vody již na vstupu právě použitím suchých pisoárů. V tuto chvíli v
našem konceptu spatřujeme jednoduchost a nenáročnost na údržbu a také nízké pořizovací
i provozní náklady. Jsme však přesvědčeni, že v rámci dalšího stupně projektu by bylo dobré
udělat podrobnější analýzu tohoto tématu, ze které by jasně vyplynulo, jakým směrem se vydat.
Zpětnému využití dešťové vody v objektu se nebráníme, jen to musí dávat smysl - například
pro potřebu údržby a čistění techniky.

 

 


© Atelier HRA. All rights reserved.