SOUTĚŽ SPOLKOVÝ DŮM KOMAŘICE, 2023


Nový spolkový dům v Komařicích je konstituován kontextem a vazbami v místě obce. Navrhovaná kompozice staveb zase naopak zpětně utváří společné a společenské prostory. Zásadním tématem při návrhu bylo najít adekvátní prostorové měřítko a definovat ideální typologické vazby. Veřejný prostor v řešeném území je komponován do třech částí, hustota dějů postupně řídne od nejrušnějšího/nejexponovanějšího náležícího k úřadu a hospodě, k nejklidnějšímu/soukromějšímu zadnímu v prostoru zahrady – sadu. Spolkový dvůr přirozeně navazuje na nově navrženou náves kterou je možné realizovat v případě naplnění vize přeložky hlavní komunikace. Ve stávajícím objektu bývalé hájenky zcela logicky setrvává úřad, prostory po ordinaci využíváme pro knihovnu a jednací místnost úřadu. Toto řešení nám přijde vhodnější z hlediska funkčních a provozních souvislostí než umisťovat knihovnu do novostavby spolkového domu kde není každodenní provoz pravděpodobný. Spolkový dům je navržen v tradičním hmotovém a funkčním řešení avšak využívá soudobé tvarosloví, materiály a je velkoryse propojen s exteriérem. Umístění budov na parcele dává vzniknout prostorově adekvátnímu nádvoří, které má vazbu na prostory kolem úřadu. Stodolu s garážemi je v případě potřeby (po odparkování techniky) možné využít jako rozšíření krytého zázemí pro větší akce. Zahrada je navržena maximálně volná, doplňujeme jenom několik nových stromů a záhon. Adekvátní herní prostor pro menší děti je navržen za stodolou, hřiště pro větší děti je zamýšleno k prostorám stávajícího hřiště, mimo řešené území. V případě že by došlo k přeložce silnice č. 155 navrhujeme úpravu veřejných prostor návsi a stromořadí lemující komunikaci. Niveleta silnice před úřadem je v tomto případě zvednuta tak, aby bylo území lépe propojeno, a při konáních větších akcí regionálního významu mohlo být toto přirozeně připojeno k prostorám řešeným nyní.


© Atelier HRA. All rights reserved.